Artikelen

Vind hier artikelen over verschillende onderwerpen die een verdieping van kennis ten doel hebben.


Het nieuwe industriebeleid

Arij van Berkel, Innovatiedirecteur Chemie bij TNOFiscale stimulering van R&D

Industriebeleid is lange tijd een taboe geweest in de burelen van Economische Zaken. Met het nieuwe kabinet is er echter een andere wind gaan waaien. Innovatie is expliciet onderdeel van de missie van het ministerie geworden en er is een nieuw industriebeleid geformuleerd gebaseerd op drie pijlers: steunen van succesvolle bedrijven, focus op innovatie in sterke sectoren en integrale aanpak vanuit de overheid.
Hoe de overheid dat gaat aanpakken vanaf 1 januari volgend maakt dit artikel duidelijk. Voor de leden van de kennisenclub biedt deze benadering kansen.

Steunen van succesvolle bedrijven. 
De WBSO is een fiscale stimuleringsmaatregel voor bedrijven die willen innoveren. De regeling stelt bedrijven in staat om een deel van de loonkosten voor medewerkers die aan innovatie werken terug te vragen aan de overheid. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap.NL. Deze regeling sponsort daarmee alleen de loonkosten van innovatie. Vanaf 1 januari wordt deze regeling aangevuld met de RDA: Research and Development aftrek. Dit is een regeling waarbij de directe kosten van innovatie, zoals uitbestedingen en aanschaf van apparatuur en materialen, kunnen worden afgetrokken van de winst, voor vennootschapsbelasting. Succesvolle bedrijven krijgen zo een extra stimulans om te investeren in R&D.
Dit is een generieke maatregel. Daarnaast neemt de overheid specifieke maatregelen gericht op een aantal industriele sectoren.

Focus op innovatie in sterke sectoren
De overheid heeft negen topsectoren aangewezen: agro-food, tuinbouw, energie, high tech systems and materials, chemie, mobiliteit en logistiek, water, life sciences en de creatieve industrie. Deze sectoren zijn uitgedaagd om een samenhangende agenda voor innovatie en groei te schrijven. Alle sectoren hebben hieraan gehoor gegeven en in juni hun agenda’s gepresenteerd. Op dit moment worden de agenda’s uitgewerkt in roadmaps die de grondslag zullen vormen voor innovatiecontracten. De overheid ondersteunt deze innovatiecontracten op twee manieren. In de eerste plaats is aan NWO, TNO en de GTI’s gevraagd om de innovatiecontracten maximaal te ondersteunen met de middelen die deze organisaties van de overheid krijgen. Daarnaast komen de investeringen van bedrijven in deze innovatiecontracten in aanmerking voor de RDA+. Dat wil zeggen dat de investeringen met een factor twee van de winst voor vennootschapsbelasting mogen worden afgetrokken.

Integrale benadering 
De overheid draagt ook zijn steentje bij door zich op te stellen als een pro-actieve partij op het gebied van inkoop en regelgeving. De innovatiecontracten worden dus maximaal ondersteund door versneld de benodigde wetgeving in te voeren waar mogelijk en nodig. Daarnaast zal de overheid onderzoeken of het in een aantal geval als launching customers voor nieuwe innovatieve producten kan optreden.

– Arij van Berkel, innovatiedirecteur Chemie, TNO